Yermakov

[White "Yuriy Yermakov"]
[Black "Karel"]
[FEN "W:W15,23,29,33,34,39,42,47:B4,12,13,18,21,25,31,36"]
1. 34-30 25x43 2. 42-38 43x32 3. 47-41 36x47 4. 33-28 47x24 5. 28x30 18x29 6. 30-24 29x20 7. 15x24
[White ""]
[Black ""]
 [FEN "W:W37,42,48:B22,36"]
1. 37-32 36-41 2. 32-28 22x33 3. 42-38 33x42 4. 48x46